Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenfor fremgår Skilte og Print´s forretningsbestemmelser (salg og leveringsbetingelser) som finder anvendelse mellem bestilleren og Skilte og Print i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale imellem parterne. Der henvises også til Filer til tryk hvor du finder vores retningslinier vedr. filer og layout. 

 

Hent "Salgs- og leveringsbetingelser" her i PDF fil. 

Hent "Filer til tryk" her som PDF fil. 

 

 

1. TILBUD OG AFTALE

 

1.1

Tilbud er bindende for Skilte og Print i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2

Aftale er indgået, når bestillerens accept (pr. mail) er modtaget af Skilte og Print.

 

 

2. PRIS

 

2.1. 
Alle priser er ekskl. moms. 

2.2. 
Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger. 

2.2.1. 
Har bestilleren anmodet Skilte og Print om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, mm er Skilte og Print berettiget til at få dette arbejde betalt med Skite og Print´s til enhver tid gældende timetakst 

2.2.2.
Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Skilte og Print berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger. 

2.2.3.
Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald. 

2.2.4. 
Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende. 

2.3.
Ud over den tilbudte eller aftale pris, er Skilte og Print berettiget til at kræve betaling for: 

2.3.1. 
Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet Skilte og Print, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 250,00 kr. orienterer Skilte og Print inden arbejdet i gangsættes. 

2.3.2. 
Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. 

2.4. 
Alle priser er beregnet for levering på Skilte og Prints adresse i Haderslev (Norgesvej 51S, 6100 Haderslev). Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. Skilte og Print bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det.

2.5. 
Ønsker bestilleren - og påtager Skilte og Print sig - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris. 

 

3. LEVERING


3.1. 
Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Skilte og Print arbejde er færdigt. 

3.2. 
Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Skilte og Print ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Skilte og Print leveringsforpligtelser fordyres for Skilte og Print er Skilte og Print forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde Skilte og Print ved betaling af den af Skilte og Print beregnede merpris. 

3.3. 
Leveringsstedet er Skilte og Print forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. Skilte og Print er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring. 

 

 

4. BETALING


4.1. 
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 8 dage efter fakturadato. 

4.2. 
Der på løber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. 

4.3. 
På Skilte og Print´s anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Skilte og Print forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed. 

4.4. 
Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Skilte og Print berettiget til delvis fakturering. 

 

5. EJENDOMSFORHOLD


Samtlige varer fra Skilte og Print - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer Skilte og Print´s ejendom. 

 

6. EJENDOMSRET

 

6.1.
Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører de Skilte og Print og må ikke uden Skilte og Print´s godkendelse overlades til trediemand. 

6.2. 
Hvad Skilte og Print har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er Skilte og Print´s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret. 

6.3.
Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom. 

 

7. FORSINKELSE


Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

 

 

8. MANGLER


8.1. 
Skilte og Print har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Se mere "filer til tryk"

8.2. 
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. Se mere "filer til tryk"

8.3. 
Skilte og Print har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Skilte og Print, har Skilte og Print ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse. 

8.4.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Skilte og Print er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. 

8.5. 
Såfremt bestilleren selv tilvejebringer materialer eller andet til leverancen, hæfter Skilte og Print ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. 

 

 

9. ANSVAR


9.1. 
I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har Skilte og Print intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Skilte og Print ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation. 

9.2. 
Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør. 

9.3.
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Skilte og Print ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4. 

9.4. 
Skilte og Print har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Skilte og Print sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Skilte og Print skadesløs for et sådant ansvar. 

9.5.
Skilte og Print har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Skilte og Prints, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Skilte og Print har udført, jf. pkt. 2.5. Skilte og Print er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Skilte og Print. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret retur emballage. 

 

 

10. UNDERLEVERANDØRER


Skilte og Print er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. 

 

 

11. EMAIL MARKEDSFØRING


11.1. 
Som kunde hos Skilte og Print kan din email-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed. 

11.2. 
Din mailadresse vil aldrig blive videregivet / solgt til tredjemand. Du modtager kun information fra Skilte og Print.

11.3. 
Du modtager kun information fra Skilte og Print omhandlende relevante produkter. Der udsendes maksimalt to nyhedsbreve om måneden. 

11.3. 
Du kan til enhver tid afmelde dig email-serivce på adressen www.skilteogprint.dk
Oplever du problemer med din afmelding eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til kundeservice på info@skilteogprint.dk

 

12. ANNULERING AF ORDREN

 

12.1.

Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder Skilte og Print sig ret til at fakturere alle afholdt og disponerede omkostninger vedr. ordren.

12.2.

Skilte og Print kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med leverandøren eller ikke kan kreditgodkendes.

 

 

13. FORTRYDELSESRET

 

Fortrydelsesret kan kun opretholdes indtil leverandøren har påbegyndt ordren.